Weft knitting circular knitting single knitting
Weft knitting circular knitting single knitting
เราคือผู้เชี่ยวชาญในการให้บริการ การฟอก ย้อม และตกแต่งผ้าผืนสำเร็จ  โดยหลังจากรับผ้าดิบจากลูกค้าแล้วบริษัทจะส่งผ้าเข้ากระบวนการผลิตจนได้ผ้าสำเร็จที่มีคุณภาพสูง เป็นไปตามความต้องการของลูกค้าและมาตรฐานที่กำหนด ตลอดจนการบรรจุหีบห่อจัดส่งจนถึงมือลูกค้าต่อไป

ผ้าผืนที่ทางเราให้บริการฟอก ย้อม และตกแต่ง ในปัจจุบันมีทั้งเป็น Cotton 100% และเส้นใยผสม Polyester/Cotton, Cotton/Nylon และเส้นใยสังเคราะห์พวก Polyester, Nylon เป็นต้น กระบวนการผลิตและการตรวจสอบหรือทดสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ถูกกำหนดและควบคุมให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลที่กำหนด โดยทางเรามีการใช้เครื่องจักร และเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยที่สุดในปัจจุบัน

เลือกโทนสี

ด้ายสี

ด้ายดิบ

2
H7475/B
H7477/B
H7479/B
H7481/B
H7483/B
H7481/B
2
H7479/B
H7477/B
H7479/B
H7475/B
H7475/B
Yarn : Nylon6, Nylon66, Polyester
Yarn Count (denier) : Nylon 30D - 100D, Polyester 75D-300D
No. of Filament : 12f-144f
Luster : Semi dull
No. of Ply : 1 - 6 plies
Yarn Type : Raw white yarn, Twisted yarn (80-200tpm), Dyed yarn
**Remark : Customized yarn can be made as per customer's special request**
2
H2137/B
G1567/B
C1097/B
N1097/B
H1097/B
H4597/C
2
H7473/B
H7473/B
Yarn : Nylon6, Nylon66, Polyester
Yarn Count (denier) : Nylon 30D - 100D, Polyester 75D-300D
No. of Filament : 12f-144f
Luster : Semi dull
No. of Ply : 1 - 6 plies
Yarn Type : Raw white yarn, Twisted yarn (80-200tpm), Dyed yarn
**Remark : Customized yarn can be made as per customer's special request**
1
H7473/B
H7475/B
H7475/B
H7475/B
H7473/B
H7473/B
Yarn : Nylon6, Nylon66, Polyester
Yarn Count (denier) : Nylon 30D - 100D, Polyester 75D-300D
No. of Filament : 12f-144f
Luster : Semi dull
No. of Ply : 1 - 6 plies
Yarn Type : Raw white yarn, Twisted yarn (80-200tpm), Dyed yarn
**Remark : Customized yarn can be made as per customer's special request**
1
H2881/A
H7473/B
H2130/B
H1975/B
H2137/B
H5834/A
Yarn : Nylon6, Nylon66, Polyester
Yarn Count (denier) : Nylon 30D - 100D, Polyester 75D-300D
No. of Filament : 12f-144f
Luster : Semi dull
No. of Ply : 1 - 6 plies
Yarn Type : Raw white yarn, Twisted yarn (80-200tpm), Dyed yarn
**Remark : Customized yarn can be made as per customer's special request**
1
H2137/B
H1097/B
H2130/B
H1975/A
H2133/A
G1097/B
Yarn : Nylon6, Nylon66, Polyester
Yarn Count (denier) : Nylon 30D - 100D, Polyester 75D-300D
No. of Filament : 12f-144f
Luster : Semi dull
No. of Ply : 1 - 6 plies
Yarn Type : Raw white yarn, Twisted yarn (80-200tpm), Dyed yarn
**Remark : Customized yarn can be made as per customer's special request**
1
H2137/B
G1097/B
H2130/B
G1097/B
H2137/B
H2130/B
Yarn : Nylon6, Nylon66, Polyester
Yarn Count (denier) : Nylon 30D - 100D, Polyester 75D-300D
No. of Filament : 12f-144f
Luster : Semi dull
No. of Ply : 1 - 6 plies
Yarn Type : Raw white yarn, Twisted yarn (80-200tpm), Dyed yarn
**Remark : Customized yarn can be made as per customer's special request**
1
C8537/A
C8538/A
C8558/A
G9173/A
H3851/B
H1019/E
Yarn : Nylon6, Nylon66, Polyester
Yarn Count (denier) : Nylon 30D - 100D, Polyester 75D-300D
No. of Filament : 12f-144f
Luster : Semi dull
No. of Ply : 1 - 6 plies
Yarn Type : Raw white yarn, Twisted yarn (80-200tpm), Dyed yarn
**Remark : Customized yarn can be made as per customer's special request**
1
G1097/B
H2130/B
G1097/B
H2137/B
H2130/B
H2188/B
Yarn : Nylon6, Nylon66, Polyester
Yarn Count (denier) : Nylon 30D - 100D, Polyester 75D-300D
No. of Filament : 12f-144f
Luster : Semi dull
No. of Ply : 1 - 6 plies
Yarn Type : Raw white yarn, Twisted yarn (80-200tpm), Dyed yarn
**Remark : Customized yarn can be made as per customer's special request**
Luster ความเงา : Semi dull
Denier เบอร์เส้นด้าย : 75-150
Filament จำนวนเส้นใย : 36-144
1. Polyester Draw Textured Yarn - Raw white
เส้นด้ายขาวดิบ
2. Polyester Draw Textured Yarn - Twisted
เส้นด้ายตีเกลียว (TPM : 80-200)
3. Polyester Draw Textured Yarn -Dyed
เส้นด้ายสี
***ทางบริษัท ยังสามารถ Cutomize เบอร์เส้นด้าย
จำนวนเกลียว และสีตามความต้องการเฉพาะของลูกค้าได้ ***

เลือกโทนสี

ด้ายสี

ด้ายดิบ

H7475/B
H7477/B
H7479/B
H7481/B
H7483/B
H7481/B
H7479/B
H7477/B
H7479/B
H7475/B
H7475/B
Yarn : Nylon6, Nylon66, Polyester
Yarn Count (denier) : Nylon 30D - 100D, Polyester 75D-300D
No. of Filament : 12f-144f
Luster : Semi dull
No. of Ply : 1 - 6 plies
Yarn Type : Raw white yarn, Twisted yarn (80-200tpm), Dyed yarn
**Remark : Customized yarn can be made as per customer's special request**
H2137/B
G1567/B
C1097/B
N1097/B
H1097/B
H4597/C
H7473/B
H7473/B
Yarn : Nylon6, Nylon66, Polyester
Yarn Count (denier) : Nylon 30D - 100D, Polyester 75D-300D
No. of Filament : 12f-144f
Luster : Semi dull
No. of Ply : 1 - 6 plies
Yarn Type : Raw white yarn, Twisted yarn (80-200tpm), Dyed yarn
**Remark : Customized yarn can be made as per customer's special request**
H7473/B
H7475/B
H7475/B
H7475/B
H7473/B
H7473/B
Yarn : Nylon6, Nylon66, Polyester
Yarn Count (denier) : Nylon 30D - 100D, Polyester 75D-300D
No. of Filament : 12f-144f
Luster : Semi dull
No. of Ply : 1 - 6 plies
Yarn Type : Raw white yarn, Twisted yarn (80-200tpm), Dyed yarn
**Remark : Customized yarn can be made as per customer's special request**
H2881/A
H7473/B
H2130/B
H1975/B
H2137/B
H5834/A
Yarn : Nylon6, Nylon66, Polyester
Yarn Count (denier) : Nylon 30D - 100D, Polyester 75D-300D
No. of Filament : 12f-144f
Luster : Semi dull
No. of Ply : 1 - 6 plies
Yarn Type : Raw white yarn, Twisted yarn (80-200tpm), Dyed yarn
**Remark : Customized yarn can be made as per customer's special request**
H2137/B
H1097/B
H2130/B
H1975/A
H2133/A
G1097/B
Yarn : Nylon6, Nylon66, Polyester
Yarn Count (denier) : Nylon 30D - 100D, Polyester 75D-300D
No. of Filament : 12f-144f
Luster : Semi dull
No. of Ply : 1 - 6 plies
Yarn Type : Raw white yarn, Twisted yarn (80-200tpm), Dyed yarn
**Remark : Customized yarn can be made as per customer's special request**
H2137/B
G1097/B
H2130/B
G1097/B
H2137/B
H2130/B
Yarn : Nylon6, Nylon66, Polyester
Yarn Count (denier) : Nylon 30D - 100D, Polyester 75D-300D
No. of Filament : 12f-144f
Luster : Semi dull
No. of Ply : 1 - 6 plies
Yarn Type : Raw white yarn, Twisted yarn (80-200tpm), Dyed yarn
**Remark : Customized yarn can be made as per customer's special request**
C8537/A
C8538/A
C8558/A
G9173/A
H3851/B
H1019/E
Yarn : Nylon6, Nylon66, Polyester
Yarn Count (denier) : Nylon 30D - 100D, Polyester 75D-300D
No. of Filament : 12f-144f
Luster : Semi dull
No. of Ply : 1 - 6 plies
Yarn Type : Raw white yarn, Twisted yarn (80-200tpm), Dyed yarn
**Remark : Customized yarn can be made as per customer's special request**
G1097/B
H2130/B
G1097/B
H2137/B
H2130/B
H2188/B
Yarn : Nylon6, Nylon66, Polyester
Yarn Count (denier) : Nylon 30D - 100D, Polyester 75D-300D
No. of Filament : 12f-144f
Luster : Semi dull
No. of Ply : 1 - 6 plies
Yarn Type : Raw white yarn, Twisted yarn (80-200tpm), Dyed yarn
**Remark : Customized yarn can be made as per customer's special request**
Luster ความเงา : Semi dull
Denier เบอร์เส้นด้าย : 75-150
Filament จำนวนเส้นใย : 36-144
1. Polyester Draw Textured Yarn - Raw white
เส้นด้ายขาวดิบ
2. Polyester Draw Textured Yarn - Twisted
เส้นด้ายตีเกลียว (TPM : 80-200)
3. Polyester Draw Textured Yarn -Dyed
เส้นด้ายสี
***ทางบริษัท ยังสามารถ Cutomize เบอร์เส้นด้าย
จำนวนเกลียว และสีตามความต้องการเฉพาะของลูกค้าได้ ***